Finance and results

Aalborg Portland Holding øger toplinjen med over halvanden milliard kroner

Aalborg Portland Holding A/S kunne i dag offentliggøre et årsregnskab, der viser en rekordhøj omsætningsvækst på 1.589 millioner kroner til 8.482 millioner kroner. Trods svære markedsforhold i Tyrkiet og Egypten opnåede koncernen et tilfredsstillende resultat, som især skyldes fremgang i Norden og opkøb i Belgien.

Aalborg Portland Holding Koncernen, som blandt andet omfatter cementfabrikken Aalborg Portland A/S, betonselskabet Unicon A/S samt en lang række andre datterselskaber i ind- og udland, havde i 2017 et godt regnskabsår som følge af solid vækst i Norden samt Frankrig og Benelux-landene. Koncernen, der siden 2004 har været en del af italienske Cementir Group, kom således ud af 2017 med en rekordhøj omsætning på hele 8.482 millioner kroner, hvilket er en stigning på 23 procent sammenlignet med året før. Samtidig steg resultat før renter og skat (EBIT) fra 1.029 millioner kroner i 2016 til 1.067 millioner kroner i 2017.

– Vi er glade for at kunne aflægge et samlet set tilfredsstillende regnskab, og vi er samtidig meget stolte over, at vi for ottende år i træk oplever fremgang i både omsætning og aktivitetsniveau. Væksten på det nordiske marked fortsatte i 2017, hvor de tre skandinaviske lande bidrog positivt til udviklingen med moderate stigninger i salget af cement og fabriksbeton samt hvid cement. Derudover oplevede vi også fremgang i Belgien, Kina og USA, mens vi så en tilbagegang på vækstmarkederne i Tyrkiet, Egypten og Malaysia, forklarer CFO Henning Bæk fra Aalborg Portland Holding.

Indtjeningen og den rekordhøje omsætning skal ses i sammenhæng med den samlede balance på 12,2 milliarder kroner og ikke mindst de store investeringer, der er gennemført over de seneste år. Den højere indtjening har påvirket forrentningen af den bundne kapital (ROCE) positivt, som steg fra 10 til 11 procent.

Belgisk opkøb løfter toppen

Det positive resultat er opnået til trods for vanskelige markedsbetingelser i især Tyrkiet og Egypten samt negativ valutakurspåvirkning i en række lande, heriblandt Tyrkiet og Egypten samt Malaysia, Kina og USA. Alligevel øgede Aalborg Portland Holding A/S toplinjen med over halvanden milliard kroner, og det skyldes ikke mindst opkøbet og integrationen af den belgiske cementkoncern Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB), der blev erhvervet i efteråret 2016.

CCB-koncernen råder over en stor fabrik i Gaurain i Belgien med en årlig kapacitet på 2,3 millioner tons grå cement, en omfattende produktion på fem millioner tons tilslagsmaterialer samt 15 anlæg til produktion af fabriksbeton i Belgien og Frankrig med et samlet salg på knap en million kubikmeter. Den belgiske koncern bidrog herved til Aalborg Portland Holding Koncernens regnskab i 2017 med en omsætning på ca. 1,7 milliarder kroner mod ca. 290 millioner kroner året før, hvor CCB-koncernen kun nåede at påvirke regnskabet for fjerde kvartal. Også resultatet var tilfredsstillende og højere end året før på helårsbasis.

– Omsætningen og resultaterne fra CCB bidrager markant til vores indtjening i 2017, og den store stigning på toplinjen er derfor i høj grad båret frem af erhvervelsen af CCB, der for første gang indgik i koncernens regnskab på helårsbasis i 2017. Kombineret med investeringer i bl.a. vores nye terminalanlæg i det sydvestlige Frankrig samt udvidelser i Benelux-landene har vi styrket vores markedsledende position på det vesteuropæiske marked betydeligt i løbet af det seneste år, fortæller Henning Bæk og fortsætter:

– På den måde har vi gennem en god balancering mellem investeringer og global spredning af risici også kunnet kompensere for den stride modvind, koncernen har været ramt af på en række vigtige valutaer i det forgangne år.

Opkøb i USA

Ydermere har Aalborg Portland Holding Koncernen den 29. marts 2018 øget sin ejerandel i Lehigh White Cement Company i USA med yderligere 38,75 procent til en samlet ejerandel på 63,25 procent. En investering på USD 107 millioner svarende til cirka 650 millioner kroner.

Med opkøbet har koncernen sikret sig aktiemajoriteten i det amerikanske selskab, der er markedsleder inden for hvid cement i USA. I 2017 omsatte selskabet for 800 millioner kroner og leverede et driftsresultat (EBITDA) på 150 millioner kroner. Opkøbet vil have en positiv indvirkning på koncernens årsregnskab for 2018 med fremgang i salg, omsætning og resultat.

Bedre vilkår skaber grundlag for investeringer

Ud over investeringer i USA, Frankrig og Benelux-landene har Aalborg Portland Holding Koncernen over de seneste år foretaget betydelige investeringer i udvidelse af markeds- og produktionsfaciliteter verden over. Alene i 2017 er der globalt investeret knap 600 millioner kroner i en lang række forbedringer samt energibesparende og miljøfremmende projekter.

Koncernens investeringer ligger i stigende grad også i Danmark, hvor blandt andet Aalborg Portlands største produktionslinje til grå cement gennemgik en massiv ombygning i 2017 til 77 millioner kroner. Investeringer af denne størrelsesorden skyldes ikke mindst et solidt finansielt fundament hos Aalborg Portland Holding Koncernen samt reduktion af konkurrenceforvridende særafgifter såsom PSO-afgiften, der har gjort det attraktivt for koncernen at udvide i Danmark:

– Fjernelse af særafgifter skaber et bedre grundlag for langsigtede investeringer i Danmark, og som global virksomhed investerer vi i konkurrencedygtige markeder med gode rammevilkår. Derfor glæder vi os selvfølgelig over, at vi kan kvittere for udfasningen af PSO-afgiften med investeringer i grøn og energieffektiv produktion i Danmark og herigennem sikre, at produktion og arbejdspladser kan forblive i Danmark, siger Henning Bæk.

– Der er dog stadig plads til vilkårsforbedringer – særligt i forhold til CO2-kvotetildelingen, som udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor for en række af landets energitunge virksomheder. Her håber vi at blive kompenseret for genvindingen af overskudsvarmen fra vores produktion, der leveres som billig fjernvarme til godt og vel 25.000 husstande i Aalborg Kommune. Varmegenvinding mindsker nemlig behovet for produktion af fjernvarme på Nordjyllandsværket, hvilket sparer CO2-udledning og skåner miljøet, slutter Henning Bæk.

Fakta

Aalborg Portland Holding A/S havde i 2017 en nettoomsætning på 8.482 millioner kroner mod 6.893 millioner kroner året før. Resultat før renter og skat blev på 1.067 millioner kroner mod 1.029 millioner kroner i 2016.

Nøgletal DKK mio. 2017 2016  
Nettoomsætning 8.482 6.893
  • Aalborg Portland Holding har 2.939 ansatte, heraf 735 i Danmark
  • Ud over produktion af grå og hvid cement har koncernen også selvstændige forretningsområder, bl.a. Unicon, der producerer færdigbeton
  • Virksomhedens cementfabrik i Aalborg er blandt Europas største og mest avancerede
  • Koncernen har cementproduktion i Danmark, Belgien, Egypten, Kina, Malaysia, Tyrkiet og USA
Driftsresultat – EBITDA 1.667 1.563
Resultat før renter og skat – EBIT 1.067 1.029
Årets resultat 887 959
     
Egenkapital 5.833 5.719
Balancesum 12.200 12.807
Rentebærende gæld 1.379 1.799
     
EBITDA-margin 19,6% 22,7%
Forrentning af investeret kapital (ROCE) 11% 10%
Egenkapitalandel 48% 45%
Rentebærende gæld/EBITDA-faktor 0,8 1,2


Læs det fulde regnskab på her hvor du også kan læse mere om koncernen.

For yderligere oplysninger:

  • Koncernøkonomi- og finansdirektør (CFO) Henning Bæk, Aalborg Portland Holding A/S, tlf. dir. 99 33 77 60, mobil 40 16 95 77 og e-mail: henning.baek@aalborgportland.com
  • Presseservice (herunder foto, tekst, kontakt mv.): Publicity, att.: Esben Lind, tlf. dir. +45 25 14 58 16 og esben@publicity.dk

Om Aalborg Portland Holding

Aalborg Portland Holding er moderselskab for en række cement- og betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Blandt dattervirksomhederne er Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, Compagnie des Ciments Belges S.A., Cimentas A.S., Aalborg Portland Malaysia Sdn. Bhd., Aalborg Portland U.S. Inc., Sinai White Portland Cement Co. S.A.E. og Aalborg Portland (Anqing) Co. Ltd. m.fl. Hertil kommer koncernens aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt genanvendelse af affaldsprodukter.
Aalborg Portland Holding omsatte i 2017 for 8,5 milliarder kroner og har 2.939 medarbejdere. Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.